فن سیرکوله 60- 7 پره مدل BPS60 بیگ پرشین

4,400,000 تومان

فن سیرکوله 50- 7 پره مدل BPS50 بیگ پرشین

3,400,000 تومان

فلوفن الوند

3,500,000 تومان

فن سیرکوله قطر 60 بدنه استیل الوند

6,000,000 تومان

فن سیرکوله قطر 50 بدنه استیل الوند

2,950,000 تومان

فن سیرکوله قطر 40 بدنه استیل الوند

2,500,000 تومان